GDPR

Integritetspolicy enligt GDPR för Svenska Barnhjälpen

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PuL) av EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Av den anledningen har Svenska Barnhjälpen tagit fram följande Integritetspolicy. Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen, org.nr. 826500-5010, upprätthåller en hög respekt för givarens integritet. För att främja vårt engagemang och för att upprätthålla dina rättigheter har vi tagit fram denna Integritetspolicy. Denna policy kan komma att uppdateras vid senare tillfällen.

Personuppgiftsansvarig
Den som behandlar dina personuppgifter är:
Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen
Box 6006
550 06 Jönköping, Sverige
Telefon: 036-300100
E-post: info@svenskabarnhjalpen.se
Hemsida: www.svenskabarnhjalpen.se

Vilken information samlar vi in?
Svenska Barnhjälpen samlar in och använder personlig information från dem som erhåller
information om stiftelsens arbete. Detta inkluderar namn och adress, telefonnummer, kommentarer
och e-postadresser, gåvobelopp och i flera fall även personnummer, framför allt för dem som har Autogiro.

Syfte
Syftet med denna insamling av personliga data är att kunna informera givaren om stiftelsens arbete. Detta sker via nyhets- och fadderbrev och via stiftelsens sociala kanaler, såsom ex.vis vår hemsida.

Samtycke
Insamling av personuppgifter sker genom samtycke. Detta samtycke sker på flera olika sätt som ex.vis genom e-post, besök i kyrkor, föreningar och andra sammanhang. Liksom på vår hemsida.

Rättighet
Givaren har rätt att ta del av den insamlade informationen som berör honom/henne, samt att få den raderad ur samtliga register när han/hon så önskar.

Hur använder vi informationen?
Svenska Barnhjälpen kommer aldrig att publicera, sälja, byta eller sprida namn, e-post, adresser eller telefonnummer till våra givare. Stiftelsen använder givares kontaktinformation för dessa ändamål:
– utskick av fadder- och nyhetsbrev
– ge kvitton på gåvor, donationer etc. där givaren så önskat
– tack till givare för gåvor och donationer
– informera givare om insamlingar och andra aktiviteter
– intern analys och registrering
– kontakta givare om ändringar i denna policy

Vi respekterar givaren
Svenska Barnhjälpens insamlingsarbete är helt beroende av givarnas engagemang som genom sina gåvor och uttryckta vilja önskar att stödja stiftelsens arbete. Våra givare är viktiga och betydelsefulla och deras gåvor är en förutsättning för att stiftelsen ska kunna bedriva sin verksamhet.
Givarna ska kunna vara förvissade om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Givarna har också möjlighet att ge sina gåvor anonymt.

Finansiell information
Stiftelsen får främst gåvor via faddrar och månadsgivare, insamlingar, Swish och Autogiro. Även genom högtids- och minnesgåvor, testamenten, kollekter samt från givarnas privata insamlingar och initiativ. All åtkomst till givarnas finansiella information är begränsad till professionell personal vilka behandlar dessa uppgifter.

Sociala medier
Svenska Barnhjälpen finns på följande hemsida: www.svenskabarnhjalpen.se
Stiftelsen har f.n. inte någon Facebooksida eller Twitterkonto.
På hemsidan kan besökaren registrera sig för att bli fadder eller på annat sätt söka kontakt med stiftelsen.

Cookiefiler
En kaka (cookie) är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakorna i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen i fråga, är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser. Enligt Svensk Författningssamling (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Önskar du inte acceptera kakor, kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kontakta oss
Om givaren så önskar, kan denne ta kontakt med vår stiftelse och snabbt få svar på de frågor som han/hon har. Kontaktinformation finns på stiftelsens hemsida och i regelbundet utsända nyhets- och fadderbrev. Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill bli avregistrerad från våra kontaktlistor, vänligen e-mejla till info@svenskabarnhjalpen.se eller skriv till oss på adress
Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen, Box 6006, 550 060 Jönköping, Tel. 036-300100.